Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

05.09.2019, 13:50

Rušonas pamatskolā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības.
Šajā mācību gadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti un atbalsts tiek sniegts 12 izglītojamiem no 5. līdz 9. klasei. Tiek sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir grūtības apgūt mācību vielu. Izglītojamiem arī tiek sniegts pedagogu konsultatīvais atbalsts un konsultācijas pie psihologa. Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.